80s toys - Atari. I still have

Chương II: Nhiệt học – Sự nở vì nhiệt của chất rắn – Hướng dẫn giải bài tập trang 58 SGK Vật lý 6
Chương II: Nhiệt học – Sự nở vì nhiệt của chất rắn – Hướng dẫn giải bài tập trang 58 SGK Vật lý 6 


– Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

– Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau


Lưu ý: Đối với vật rắn, người ta phân biệt sự n ở dài và sự nở khối. Khi nhiệt độ thay đổi thì kích thước của vật rắn theo mọi phương đều thay đổi. Nếu ta xét sự thay đổi kích thước của của vật rắn chỉ theo một phương nào đó, thì ta có sự nở dài của vật rắn. Trong thực tế, người ta khảo sát sự nở dài bằng cách khảo sát sự thay đổi chiều dài của một thanh rắn theo nhiệt độ, mà không quan tâm đến sự thay đổi tiết diện ngang của thanh


Trong các bảng số vật lí người ta ghi hệ số nở dài, chứ không ghi hệ số nở khối của chất rắn.


C1. Tại sao khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại?


Hướng dẫn giải:


Vì quả cầu nở ra khi nóng lên.


C2. Tại sao sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?


Hướng dẫn giải:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không còn có thể dừng lại để ngạc nhiên hay say mê kính sợ cũng như người đã chết; mắt anh ta nhắm lại rồi.
He who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead; his eyes are closed.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên