XtGem Forum catalog

Lịch Sử 6-BÀI 19: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THế KỶ I ĐẾN GIỮA THẾ KỶ VI)Lịch Sử 6-BÀI 19: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THế KỶ I ĐẾN GIỮA THẾ KỶ VI)


Nhân dân Âu Lạc phải lao dịch cho nhà Hán1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I đến thế Kỷ VI:- Thế kỷ I, Châu Giao gồm 9 quận ( 6 quận Trung Quốc và 3 quận Âu Lạc )- Thế kỷ III: Nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu (Trung Quốc) ,Giao Châu (Âu Lạc cũgồm 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam).- Nhà Hán trực tiếp cai quản các huyện.- Nhân dân phải đóng nhiều thứ thuế.Lao dịch, cống nạp nặng nề . Buộc dân ta phải học chữ Hán, tuân theo luật pháp Hán để đồng hoá dân tộc ta.2. Tình hình kinh tế nước ta từ TKI-TKVI có gì thay đổi?a. Nông nghiệp:- Công cụ bằng sắt phát triển- Cấy lúa 2 vụ, dùng trâu bò cày bừa- Có đê phòng lụt- Cây trồng đủ loại, chăn nuôi phong phú .b. Thủ công nghiệp:- Rèn sắt, làm gốm, tráng men..- Nghế sắt phát triển.- Nhà Hán nắm độc quyền về sắt , công cụ ,vũ khí nhắm hạn chế sự chống đối nhà Hán của nhân dân ta và hạn chế sản xuất.c. Thương nghiệp:- Trong nước hàng hóa xuất hiện ở các chợ làng.- Thương nhân nước ngoài buôn bán ở Luy Lâu , Long Biên (Trung Quốc, Ấn Độ)- Nhà Hán nắm độc quyền nghoại thương.Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thấy người hiền phải tính sao để bằng người. Thấy người dữ phải tự xét xem mình có làm điều dữ không.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên