Old school Easter eggs.

Thực hành phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 bài 5 Thực hành phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999 trang 18 SGK. Nhóm tuổi 0-14 giảm mạnh từ 39% xuống 33,5% (giảm 5,5%), nhờ những tiến bộ về y tế, vệ sinh. Đặc biệt, nhận thức về kế hoạch hoá gia đình của người dân được nâng cao.

BÀI 5: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH

PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN số NĂM 1989 VÀ 1999

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Hiểu được sự thay đổi và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta.

- Hiểu được mối quan hệ giữa gia tăng dân số vói cơ cấu dân số theo độ tuổi, giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Phân tích và so sánh Tháp dân số. 

 

II GỢI Ý NỘI DUNG THực HÀNH

1. Phân tích và so sánh hai Tháp dân số năm 1989 và năm 1999, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu anh muốn được yêu, hãy thể hiện nhiều khiếm khuyết hơn đức hạnh.
If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên