Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí lớp 8 bài 5 đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á trang 16 SGK. Dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc, nhưng chủ yếu là chủng tộc Môngôlôit và ơrôpêôít. Có sự hoà huyết giữa các chủng tộc và các dân tộc trong mỗi quốc gia.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 5: GIẢI BÀI TẬP ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU Á

 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN

- Châu Á là châu lục đông dân nhất thế giới. Năm 2002, dân số châu Á là 3766 triệu người (chưa tính số dân của Liên bang Nga).

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á vẫn còn cao (1,3% năm 2002).

- Dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc, nhưng chủ yếu là chủng tộc Môngôlôit và ơrôpêôít. Có sự hoà huyết giữa các chủng tộc và các dân tộc trong mỗi quốc gia.

- Châu Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo có số tín đồ lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Ki Tô giáo, An Độ giáo.

 

II. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 16 SGK địa lí 8: Cho bảng số liệu sau:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thính giác là một trong năm giác quan của con người. Nhưng lắng nghe là nghệ thuật.
Hearing is one of the body's five senses. But listening is an art.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane