Disneyland 1972 Love the old s

Bài 10: Giảm phân
Chương II: Nhiễm sắc thể – Giải phân – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 33


1.Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân.

–  Giảm phân là sự phân chia của tế bào sinh dục (2n) ở thời kì chín, qua hai lần phân bào liên tiếp, tạo bốn tế bào con đều mang bộ NST đơn bội (n), tức là ở tế bào con số lượng NST giảm đi 1/2 so với tế bào mẹ.


– Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì cửa giảm phân: giảm phân gồm hai lẩn phân bào liên tiếp.


+ Giảm phân I gồm:


Kì đầu: có sự tiếp hợp cùa các NST kép tương đồng.


Kì giữa: các NST kép tương đồng tập trung và xếp song song ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.


Kì sau: có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về hai cực tế bào.


Kì cuối 2 tế bào mới được tạo thành đều có bộ NST đơn bội (n) kép nhưng khác nhau về nguồn gốc.


+ Giảm phán II:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nguồn gốc thực sự của đau khổ là sự nhút nhát của chúng ta.
The true source of our sufferings has been our timidity.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên