XtGem Forum catalog

Lịch Sử

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9 môn Lịch Sử

Lịch Sử 9-Bài 15 :PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1919- 1925)

Sử 9-Bài 15 :PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1919- 1925)​ I .Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga và pho

Lịch Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .

Sử 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 .​

Lịch Sử 9-Bài 17 :CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

Sử 9-Bài 17 :CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1926-192

Lịch Sử 9- Bài 18 :ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI .

Sử 9- Bài 18 :ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI . ​

Lịch Sử 9 – Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935.

Sử 9 – Bài 19 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935.​ Lược đồ Cao trào cách mạng 1930-1931 I. Việt Nam trong thời kỳ

Lịch Sử 9 -Bài 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939.

Sử 9 -Bài 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939. I. Tình hình thế giới và trong nước . 1. Thế giới : -Chủ nghĩa phát xít đ

Lịch Sử 9-Bài 21 :VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945

Sử 9- Bài 21: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945.​ I. Tình hình thế giới và Đông Dương . + Thế giới : 9/1939: Chiến tranh thế giới thứ hai bù

Lịch Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.Phần 2

Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.Phần 2​

Lịch Sử 9-Bài 24.CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN ( 1945-1946). Phần 2

Sử 9-Bài 24.CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN ( 1945-1946). Phần 2​ IV . NHÂN DÂN NAM BỘ KHÁNG CHIẾN CHỐNG TH

Lịch Sử 9 - Bài 25:NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946-1950).P2

Sử 9 - Bài 25:NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1946-1950).Phần 2 III. TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO CUỘC CHIẾN

LịchSử 9 Bài 26.BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP(1950-1953). P2

Sử 9 Bài 26.BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1950-1953). Phần 2​ IV.PHÁT TRIỂN HẬU PHƯƠNG KHÁNG C

Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰCDÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 1

Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 1​

Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 2

Sử 9- Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954).Phần 2​
Ngẫu Nhiên