Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Giải tất cả bài tập Hóa học lớp 9 chính xác nhất
Học kỳ I: 


CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ


* Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

* Bài 2: Một số oxit quan trọng

* Bài 3: Tính chất hóa học của axit

* Bài 4: Một số axit quan trọng

* Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

* Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

* Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

* Bài 8: Một số bazơ quan trọng

* Bài 9: Tính chất hóa học của muối

* Bài 10: Một số muối quan trọng

* Bài 11: Phân bón hóa học

* Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

* Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

* Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối


CHƯƠNG II: KIM LOẠI


* Bài 15: Tính chất vật lý của kim loại

* Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

* Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

* Bài 18: Nhôm

* Bài 19: Sắt

* Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, Thép

* Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

* Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

* Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

* Bài 24: Ôn tập học kỳ 1


Học kỳ II 


CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

* Bài 25: Tính chất của phi kim

* Bài 26: Clo

* Bài 27: Cacbon

* Bài 28: Các oxit của cacbon

* Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

* Bài 30: Silic. Công nghệ silicat

* Bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

* Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim-Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

* Bài 33: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng


CHƯƠNG IV: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU


* Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

* Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

* Bài 36: Metan

* Bài 37: Etilen

* Bài 38: Axetilen

* Bài 39: Benzen

* Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

* Bài 41: Nhiên liệu

* Bài 42: Luyện tập chương 4: Hidrocacbon-Nhiên liệu

* Bài 43: Thực hành: Tính chất của hidrocacbon


CHƯƠNG V: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON POLIME


* Bài 44: Rượu etylic

* Bài 45: Axit axetic

* Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

* Bài 47: Chất béo

* Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

* Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

* Bài 50: Glucozo

* Bài 51: Saccarozo

* Bài 52: Tinh bột và xenlulozo

* Bài 53: Protein

* Bài 54: Polime

* Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

* Bài 56: Ôn tập cuối năm


(Tiếp tục cập nhật ….. ) 
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.
Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên