Duck hunt

Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến lớp 11

ĐỌC THÊM - KHÓC DƯƠNG KHUÊ - NGUYỄN KHUYẾN


 


I. Tìm hiểu chung


-       Nguyễn Khuyến: 1835, quê Hà Nam. Dương Khuê: 1839, quê Hà Sơn Bình.


-       Hai người kết bạn từ thuở thi đậu, Nguyễn Khuyến bỏ quan về quê, Dương Khuê vẫn làm quan. Nhưng cả hai vẫn giữ tình bạn gắn bó.


-       Nghe tin bạn mất, Nguyễn Khuyến làm bài thơ này khóc bạn.


-       Bài thơ viết bằng chữ Hán có nhan đề là : Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương Thượng thư. Có bản dịch là Khóc bạn. Lâu nay quen gọi là Khóc Dương Khuê.


-       Sau này tự tác giả dịch ra chữ Nôm.


II. Đọc hiểu văn bản


1. Giá trị nội dung, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng sự; nếu anh muốn tự do, anh phải chết.
If you want to love you must serve, if you want freedom you must die.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên