The Soda Pop

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.CHẤT BÉO. Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4 trang 147 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.CHẤT BÉO.

Hướng dẫn giải bài tập số 3, 4 trang 147 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Chất béo

1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí.


a) Trạng thái tự nhiên


Chất béo gồm mỡ lấy từ động vật và dầu ăn lấy từ thực vật.


Trong cơ thể động vật, chất béo tập trung nhiều ở mô mỡ, còn trong thực vật chất béo có ở hạt và quả.


b) Tính chất vật lí.


Mỡ ở thể rắn, còn dầu ở thể lỏng. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan được trong dầu hỏa, xăng…


2. Thành phần và cấu tạo của chất béo.


– Glixerol (glixerin) có công thức cấu tạo sau :, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy là bạn với chính mình, rồi người khác sẽ đến.
Be a friend to thyself, and others will be so too.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên