Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Thì hiện tại hoàn thành với yet và already

Các em hãy xem lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành với for và since ờ bài 7.


Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại hoàn thành với already và yet.


*         Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành với already để nhấn mạnh hành động đã hoàn thành sớm hơn thời gian dự dịnh.


Ví dụ:


+ Don’t forget to post the letter, will vou? – I’ve already posted it.


Đừng quên bỏ thư nhé. Tôi đã bỏ thư rồi.


+ When is Tom going to start his new job? – He has already started.


Khi nào thì Tom sẽ bắt đầu công việc mới của mình? – Anh ấy đã bẳt đầu đi làm rồi., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luôn nhắm tới sự hài hòa tuyệt đối giữa tư tưởng, lời nói và hành động. Luôn luôn nhắm tới sự trong sạch trong tư tưởng và mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt