pacman, rainbows, and roller s

Chương I – Tiết 3 : Nguyên tố hoá học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 20
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 20


1. Hãy ghép các câu sau đây với đầy đủ các từ hoặc cụm tử phù hợp :

Chương I – Tiết 3 : Nguyên tố hoá học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 20


Hướng dẫn giải


a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này những nguyên tử loại kia thì trong khoa học nói nguyên tố hoá học này nguyên tố hoá học kia


b) Những nguyên tố có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hoá học


2.


a) Nguyên tố hoá học là gì ?


b) Cách biểu diễn nguyên tố. Cho ví dụ.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều tôi làm.
I am free, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them; if I find them too obnoxious, I break them. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên