80s toys - Atari. I still have

Chương I – Tiết 3 : Nguyên tố hoá học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 20
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 20


1. Hãy ghép các câu sau đây với đầy đủ các từ hoặc cụm tử phù hợp :

Chương I – Tiết 3 : Nguyên tố hoá học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 20


Hướng dẫn giải


a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này những nguyên tử loại kia thì trong khoa học nói nguyên tố hoá học này nguyên tố hoá học kia


b) Những nguyên tố có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hoá học


2.


a) Nguyên tố hoá học là gì ?


b) Cách biểu diễn nguyên tố. Cho ví dụ.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai khen tất cả mọi người, người đó chẳng khen ai cả.
He who praises everybody, praises nobody.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên