XtGem Forum catalog

Chương II – Tiết 7 : Phương trình cân bằng nhiệt – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C3 – Trang 89
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C3 – Trang 89


C1. a) Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200g nước đang sôi vào 300g nước ở nhiệt độ trong phòng.

b) Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được. Giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được ?


Hướng dẫn giải


a) Kết quả phụ thuộc vào nhiệt độ trong lớp lúc này giải bài tập


b) Nhiệt độ tính được chỉ gầ bằng nhiệt độ đo được trong thí nghiệm vì trong khi tính, ta bỏ qua sự trao đổi nhiệt với các dụng cụ đựng nước và mối trường bên ngoài.


C2. Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80°C xuống còn 20°C. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu đọ ?


Hướng dẫn giải


Nhiệt lượng nước nhận được bằng nhiệt lượng do miếng đồng toả ra


Chương II – Tiết 7 : Phương trình cân bằng nhiệt – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C3 – Trang 89, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người thắng cuộc hỏi, "Tôi có thể giúp được gì?" Kẻ thua cuộc hỏi, "Anh tưởng tôi sẽ làm điều đó à?"
The winner asks, "May I help?" The loser asks, "Do you expect me to do that?"
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên