Old school Swatch Watches

Chương IV – Tiết 5 : Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 35, 36, 37 – Trang 51

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ khi nào có ai định xúc phạm tôi, tôi cố gắng nâng tâm hồn mình lên tầm cao mà sự xúc phạm không thể với tới được.
Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it.
Rene Descartes
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên