Ring ring

Chương III – Tiết 4 : Khái niệm hai tam giác đồng dạng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 23, 24, 25 – Trang 71

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 23, 24, 25 – Trang 71


23. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? Mệnh đề nào sai ?

a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.


b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.


Hướng dẫn giải


a) Đúng


b) Sai.


24. ΔA’B’C’ ∼ ΔA”B”C” theo tỉ số đồng dạng k1. Tam giác A”B”C” đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào ?


Hướng dẫn giải


Chương III – Tiết 4 :  Khái niệm hai tam giác đồng dạng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 23, 24, 25 – Trang 71, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi tin rằng con người không chỉ đơn thuần chịu đựng. Anh ta sẽ chiến thắng. Anh ta bất tử, không phải bởi anh ta là sinh vật duy nhất có giọng nói không mệt mỏi, mà vì anh ta có linh hồn, một linh hồn có lòng trắc ẩn, biết hy sinh và có sức bền.
I believe that man will not merely endure. He will prevail. He is immortal, not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice and endurance.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên