Chương I – Tiết 9 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 62 đến 66 – Trang 99, 100

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi cho rằng phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều.
I conceive that the great part of the miseries of mankind are brought upon them by false estimates they have made of the value of things.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid