Polaroid

Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 28 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 28 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 28 SGK)

Đề bài:


Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item. (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật).


Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 28 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời– The table is in the middle of the kitchen.– The flowers are on the table.


–  The plate is on the table near the flowers.


– The clock is on the wall above the refrigerator., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luật pháp là mạng nhện mà ruồi lớn thì bay qua còn ruồi con thì mắc kẹt.
Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên