XtGem Forum catalog

Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 28 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 28 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 28 SGK)

Đề bài:


Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item. (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật).


Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 28 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời– The table is in the middle of the kitchen.– The flowers are on the table.


–  The plate is on the table near the flowers.


– The clock is on the wall above the refrigerator., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó.
It only takes 3 seconds to say "I LOVE YOU", but all one's life to prove it.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên