Insane

Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 44 SGK)

Đề bài:


Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ).


 


a)      run                                d) go                          h)ride


e)     have                                i) eat


b)      fly                                 f) do                            j) sit


c)      take                               g) be                           k) come


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có ba hạng bạn bè ích lợi, và có ba dạng làm nguy hại. Bạn ngay thẳng, bạn trung thực, bạn nghe nhiều học rộng là bạn lợi ích. Bạn làm nhiều bộ tịch, bạn ưa chiều chuộng, bạn gian xảo, nịnh bợ là bạn nguy hiểm.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên