Snack's 1967

Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 32 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
WRITE. Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 32 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 32 SGK)

Đề bài:


1. Read the description of Hoa’s room. (Hãy đọc đoạn mô tả căn phòng của Hoa).


This is Hoa’s bedroom. There is a desk on the left of the room. On the desk there are many folders, and above the desk there is a bookshelf. There is a bed near the desk. On the right side of the room, there is a window. There is a wardrobe beside the window. The wardrobe is opposite the desk.


Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 32 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời


Đây là phòng ngủ của Hoa. Ờ bên trái phòng ngủ có một cái bàn. Ở trên bàn có nhiều bìa kẹp đựng hồ sơ và ờ phía trên cái bàn có một giá sách. Có một cái giường gần cái bàn. Ớ phía bên trái của căn phòng có một cửa sổ. Có một cái tủ quần áo bên cạnh cửa sổ. Tủ quần áo ở đối diện cái bàn.


Task 2 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 32 SGK)


Đề bài:, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong việc nuôi cái tâm, không gì tốt hơn là ít ham muốn.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên