Polaroid

Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 19 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN AND READ. Unit 2: Making arrangements. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 19 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


LISTEN AND READ

Hoa: 3 847 329


Nga: Can I speak to Hoa, please? This is Nga.


Hoa: Hello, Nga.


Nga: I’m going to see the movie Dream City at 6.45 this evening. Would you like to come?


Hoa: Of course, but wait a minute. I have to ask my aunt and she’s downstairs. Hold on… OK, Nga. Aunt Thanh says I can go. Oh, where’s it on?


Nga: At Sao Mai Movie Theater. It’s a bit far from your house, I’m afraid.


Hoa: Well, I know where it is, but I’m using my cousin’s bike tonight.


Nga: OK, Hoa. Let’s meet outside the theater., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi cuộc đời quá dễ dàng với chúng ta, chúng ta phải nhận thức được điều đó nếu không chúng ta có thể sẽ không sẵn sàng đón nhận cú đòn sớm hay muộn cũng sẽ đến với tất cả mọi người, dù giàu hay nghèo.
When life is too easy for us, we must beware or we may not be ready to meet the blows which sooner or later come to everyone, rich or poor.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên