80s toys - Atari. I still have

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Quang hợp và năng suất cây trồng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 50
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Quang hợp và năng suất cây trồng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 50Câu 1: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật ? Vì sao ?

Trả lời:


Vì 90 – 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.Câu 2: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?


Trả lời:


Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô lích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suối thời gian sinh ưưởng.


Năng suấi kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ. quả. lá… tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.


Câu 3: Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua  sự điều khiển của quang hợp?


Trả lời:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có lẽ điều duy nhất tệ hơn việc luôn phải ban ân là luôn phải nhận ơn huệ.
Maybe the only thing worse than having to give gratitude constantly is having to accept it.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên