Polaroid

Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Thì hiện tại hoàn thành với yet và already

Các em hãy xem lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành với for và since ờ bài 7.


Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại hoàn thành với already và yet.


*         Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành với already để nhấn mạnh hành động đã hoàn thành sớm hơn thời gian dự dịnh.


Ví dụ:


+ Don’t forget to post the letter, will vou? – I’ve already posted it.


Đừng quên bỏ thư nhé. Tôi đã bỏ thư rồi.


+ When is Tom going to start his new job? – He has already started.


Khi nào thì Tom sẽ bắt đầu công việc mới của mình? – Anh ấy đã bẳt đầu đi làm rồi., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một nhóm người nghĩ giống nhau không bằng một người có nhiều cách nghĩ khác nhau.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên