Snack's 1967

Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Thể bị động – Passvie forms

Công thức chung:


be + past participle


*    Quy tắc chuyển đổi:


– Tân ngữ của câu chủ động làm chủ ngữ của câu bị động.


– BE được chia theo thì của động từ ở câu chủ động.


s + V + o.


——-> S+ BE + pp + by Agent.


Ví dụ:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mọi việc sẽ đến đúng lúc với người biết chờ đợi.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên