Snack's 1967

Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 90 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
SPEAK. Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 90 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 90 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Look at the pictures and decide which group each item belongs to.


(Hãy làm việc với bạn em. Các em hãy nhìn tranh và quyết định xem mỗi đồ vật tùy thuộc vào nhóm nào).


paper            plastic           vegetable matter


glass             metal            fabric            leather


Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 90 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên