Pair of Vintage Old School Fru

Chương III – Tiết 2 : Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 67
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 67


1.

Kết luận nào sau đây đúng ?


Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:


a) Chúng có cùng số mol chất.


b) Chúng có cùng khối lượng .


c) Chúng có cùng số phân tử.


d) Không thể kết luận được điều gì cả.


Hướng dẫn giải


Câu a và c đúng., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tránh nơi địch mạnh nhất, đánh vào hiểm yếu khiến địch phải rút về.
Vây Ngụy cứu Triệu.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên