Pair of Vintage Old School Fru

Bài 18. Đô thị hóa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 18. Đô thị hóa lớp 12 môn địa lý

BÀI 18

ĐÔ THỊ HOÁ


1. Đặc điểm

a. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm chạp, trình độ đô thị hóa thấp


- Quá trình đô thị hoá chậm:

      + Thế kỉ thứ III trước CN đã có đô thị đầu tiên (Cổ Loa). 

      + Năm 2005: tỉ lệ dân đô thị mới là 26,9%.

- Trình độ đô thị hóa,thấp:

      + Tỉ lệ dân đô thị thấp.

      + Cơ sở hạ tầng của các đô thị ở mức độ thấp so với khu vực và thế giới.


b. Tỉ lệ dân thành thị tăng

c. Phân bố đô thị không đều giữa các vùng


- Số thành phố lớn còn quá ít so với số lượng đô thị.


2. Mạng lươí đô thị

- Mạng lưới đô thị được phân thành 6 loại.

- Năm 2007: có 5 thành phố trực thuộc Trung ương, 2 đô  thị đặc biệt.


3. Ảnh hưởng cuả Đô thị hóa đến phát triển kinh tế – xã hội

-  Tích cực:

      +
Tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế

      + Ảnh
hưởng rất lớn đến phát tnển kinh tế - xã hội của phương, các vùng.

      +
Tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

      +
Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tiêu cực:

      + Ô nhiễm môi trường

     
+ An ninh trật tự xã hội,…, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xa thì giao thiệp, gần thì dùng vũ lực.
Viễn giao cận công.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên