XtGem Forum catalog

Chương V : Hirdo – Nước – Tiết 1 : Tính chất, ứng dụng của Hidro – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 109
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 109


1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:

a. Sắt (III) oxit           b. Thủy ngân (II) oxit         c. Chì (II) oxit.


Hướng dẫn giải.


Phương trình phản ứng:


Fe3O4 + 4H2    →    4H2O + Fe


HgO + H2       →     H2O + Hg


PbO + H2        →     H2O + Pb


2. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?


Hướng dẫn giải., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay.
The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên