Chương I – Tiết 5 : Bài luyện tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 2 đến 5 – Trang 31
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 2 đến 5 – Trang 31


2. Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình trên :

Chương I – Tiết 5 : Bài luyện tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 2 đến 5 – Trang 31


a) Hãy chỉ ra số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài


b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi


Hướng dẫn giải


a) Số p = 12                   Số e = 12                      Số e lớp ngoài cùng = 2


b) Giống nhau : số electron lớp ngoài cùng đều bằng 2


Khác nhau số protron và số electron của canxi là 20 trong khi số proton và số electron của magie là 12. Số lớp e của canxi là 4, của magie là 3


3. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết cách gợi ý là nghệ thuật của giảng dạy. Để đạt được nó, chúng ta phải đoán được điều gì sẽ gây hứng thú; chúng ta phải học cách đọc linh hồn con trẻ như chúng ta đọc một bản nhạc. Và rồi, chỉ đơn giản là nhờ đổi điểm nhấn, chúng ta tiếp tục lôi cuốn và biến đổi bài hát.
To know how to suggest is the great art of teaching. To attain it we must be able to guess what will interest; we must learn to read the childish soul as we might a piece of music. Then, by simply changing the key, we keep up the attraction and vary the song.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat