Chương I – Tiết 5 : Bài luyện tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 2 đến 5 – Trang 31
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 2 đến 5 – Trang 31


2. Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình trên :

Chương I – Tiết 5 : Bài luyện tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 2 đến 5 – Trang 31


a) Hãy chỉ ra số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài


b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi


Hướng dẫn giải


a) Số p = 12                   Số e = 12                      Số e lớp ngoài cùng = 2


b) Giống nhau : số electron lớp ngoài cùng đều bằng 2


Khác nhau số protron và số electron của canxi là 20 trong khi số proton và số electron của magie là 12. Số lớp e của canxi là 4, của magie là 3


3. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những sự quyến rũ chỉ nên đứng từ xa mà ngắm.
There are charms made only for distant admiration.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have