Chương I – Tiết 5 : Bài luyện tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 2 đến 5 – Trang 31
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 2 đến 5 – Trang 31


2. Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình trên :

Chương I – Tiết 5 : Bài luyện tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 2 đến 5 – Trang 31


a) Hãy chỉ ra số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài


b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi


Hướng dẫn giải


a) Số p = 12                   Số e = 12                      Số e lớp ngoài cùng = 2


b) Giống nhau : số electron lớp ngoài cùng đều bằng 2


Khác nhau số protron và số electron của canxi là 20 trong khi số proton và số electron của magie là 12. Số lớp e của canxi là 4, của magie là 3


3. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có.
Until you are happy with who you are, you will never be happy because of what you have.
Zig Ziglar
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s