Old school Easter eggs.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Cũ và mới) có đáp án

HocTap321 chia sẻ Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Cũ và mới) có đáp án

Đề thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (chương trình Cũchương trình mới) có đáp án của phòng GD&ĐT huyện Bình Giang.

ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN: TIẾNG ANH LỚP 7

Năm học 2014- 2015

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi giữa kì 1 theo chương trình tiếng Anh 7 cũ.

A. LISTENING

I. Listen and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (1.25 pts)
1. What is Lucy’s surname ?
A.More            B. Moor            C. Morre            D. Moore
2. What class is she in?
A. 1A            B. 1B            C. 1C            D. 1D
3. How old id she?
A.13            B. 11            C. 10            D. 12
4. What does the man ask Lucy for?
A. her address            B. her photo            C. her phone number            D. her date of birth
5. What does the man give Lucy?
A. a book            B. a picture            C. a school library card            D. a schoolbag

II. Listen to the conversation and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (1.25 pts)


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu anh tin rằng buồn tủi hay lo lắng đủ nhiều sẽ có thể thay đổi quá khứ hay tương lai, anh đang sống trên một hành tinh khác với một hệ thống hiện thực khác.
If you believe that feeling bad or worrying long enough will change a past or future event, then you are residing on another planet with a different reality system.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên