Ring ring

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 63, 64, 65, 66 trang 136, 137 SGK Toán 7 tập 1 (Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông)

Hướng dẫn giải bài tập về các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 63, 64, 65, 66 trang 136, 137.


 

Bài tập 63 (trang 136) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC). Chứng minh rằng:


a) HB=HC;


b) ∠BAH = ∠CAH


Bài giải: Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 63, 64, 65, 66 trang 136, 137 SGK Toán 7 tập 1 (Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông)


a) Hai tam giác vuông ABH và ACH có:


Tam giác ABC cân tại A ⇒ AB = AC


AH cạnh chung., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hòa bình quan trọng hơn công lý; và hòa bình không phải được tạo ra vì công lý mà chính là công lý được tạo ra vì hòa bình.
Peace is more important than all justice; and peace was not made for the sake of justice, but justice for the sake of peace.
Martin Luther
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên