XtGem Forum catalog

Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 44, 45, 46, 47, 48 trang 45, 46 SGK Toán 7 tập 2 (Cộng trừ đa thức một biến)

Hướng dẫn giải bài tập về Cộng trừ đa thức một biến trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 44, 45, 46, 47, 48 trang 45, 46.


 

Bài tập 44 (trang 45) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Cho hai đa thức: P(x) = -5x3 – 1/3 + 8x4 + x2

và Q(x) = x2 – 5x – 2x3 + x4 – 2/3.


Hãy tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).


Bài giải: Ta có: P(x) = -5x3 – 1/3 + 8x4 + x2  và Q(x) = x2 – 5x – 2x3 + x4 – 2/3.


Ta sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến như sau và tính tổng và hiệu:


Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 44, 45, 46, 47, 48 trang 45, 46 SGK Toán 7 tập 2 (Cộng trừ đa thức một biến)


 


Bài tập 45 (trang 45) – SGK Toán 7 tập 2., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian là ông thầy vĩ đại, nó đàn xếp êm thấm mọi việc.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên