Duck hunt

Lịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Lịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )

Lược đồ vương quốc Cam pu chia

3. Vương quốc Cam pu chia .- Thời tiền sử ( đồ đá ) cư dân cổ lập nước Phù Nam ( I- VI ) .- Người Khơ me ( VI - VIII 744 ) lập nước Chân Lạp ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ .Theo đạo Ba La Môn và đạo Phật .Từ chữ Phạn tạo nện chữ viết riêng ( Chữ Khơ me cổ ) ; biết khắc bia bằng chữ Phạn- Năm 774 - 802 bị Gia Va xâm chiếm .- Thế kỷ IX à XV là thời kỳ Ang co , nông nghiệp phát triển . Quân đội hùng mạnh ,xâm chiếm Thái Lan , Lào .Xây dựng kinh đô Ang co , đền Ang -co -vát- Thế kỷ XV suy thoái kéo dài đến năm 1863 bị Pháp xâm lược .Lịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Chữ Khơ meLịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Đền Ang -co –vátLịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Đền Ang -co Thom

4. Vương quốc Lào .Lịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Người Lào ThơngLịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Người Lào Lùm

4. Vương quốc Lào .- Người Lào Thơng tạo ra cánh đồng Chum tại Xiêng Khoảng .- Thế kỷ XIII người Thái di cư đến gọi là người Lào Lùm , bộ tôc chính của Lào .- Năm 1353 Pha Ngừm lập nước Lạn Xạng - Triệu Voi .- Vua Lan Xang (XV – XVII) : chia đất nước thành các mường ; đặt quan cai trị ,xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng ; chống quân xâm lược Miến Điện .- Thế kỷ XVIII Lan Xang suy yếu bị Xiêm chiếm .- Thế kỷ XIX là thuộc địa của PhápLịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Cánh đồng Chum

Lịch Sử 7 -Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiếp theo )Thát Luổng

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sống không chỉ là thở; nó là hành động, là sử dụng những cơ quan, cảm giác, tài năng của mình
tất cả mọi thành phần sẽ cho ta cảm giác tồn tại.
To live is not merely to breathe; it is to act; it is to make use of our organs, senses, faculties
of all those parts of ourselves which give us the feeling of existence.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên