XtGem Forum catalog

LịchSử 7-Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂUSử 7-Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂULịchSử 7-Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

Ma -đô- na bên cửa sổ của Leonardo Da Vinci1. Phong trào Văn hóa Phục hưng thế kỷ XIV-XVII* Nguyên nhân :- Chế độ phong kiến kềm hãm sự phát triển của xã hội .-Giai cấp tư sản mạnh về kinh tế , nhưng không có địa vị xã hội nên họ chống lại phong kiến , dẫn đến Phong trào Văn hóa Phục Hưng thế kỷ XIV-XVII* Văn hóa Phục hưng : là sự phục hưng tinh thần của nền văn hóa cổ Hi Lạp và Rô ma , sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản .Ở I ta li a lan rộng sang Châu Au .-Ra -bơ -le là nhà văn , nhà y học .-Đê -các -tơ : tóan và triết học .-Lê -ô -na đơ Vanh -xi là họa sĩ , kỹ sư .-Cô -pec -níc là nhà thiên văn-Sếch- x pia là sọan kịch .* Tư tưởng :+Phê phán giáo hội Thiên chúa giáo và phong kiến,.+Đề cao giá trị con người , đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ .* Biện pháp :+Phát động quần chúng chống phong kiến .+là cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại+Mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa Châu Âu .LịchSử 7-Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

Thiên tài Leonardo Da Vinci

2. Phong trào Cải cách tôn giáo.* Nguyên nhân :-Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân-Giáo Hội là thế lực cản trở sự phát triển của tư sản đang lên .* Nội dung :Cải cách tôn giáo của Lu thơ(Đức):-Phủ nhận vai trò thống trị của Giáo Hội.-Đòi bãi bỏ lễ nghi phiền tóai .-Đòi quay về với giáo lý Ki tô nguyên thủy-Lan nhanh sang Thụy Sĩ, Pháp , Anh .* Tác động :+ Thúc đẩy , châm ngòi cho khởi nghĩa nông dân.+ Ki tô bị phân làm 2 giáo phái : đạo Tin lành và Ki tô giáo cũ .LịchSử 7-Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

M. Lu –thơ​

LịchSử 7-Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

Bức họa "Mona Lisa" nổi tiếng của Leonardo da Vinci​

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu muốn được yêu, hãy yêu đi và tỏ ra đáng yêu.
If you would be loved, love, and be loveable.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên