LịchSử 7-Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂUSử 7-Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂULịchSử 7-Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

Ma -đô- na bên cửa sổ của Leonardo Da Vinci1. Phong trào Văn hóa Phục hưng thế kỷ XIV-XVII* Nguyên nhân :- Chế độ phong kiến kềm hãm sự phát triển của xã hội .-Giai cấp tư sản mạnh về kinh tế , nhưng không có địa vị xã hội nên họ chống lại phong kiến , dẫn đến Phong trào Văn hóa Phục Hưng thế kỷ XIV-XVII* Văn hóa Phục hưng : là sự phục hưng tinh thần của nền văn hóa cổ Hi Lạp và Rô ma , sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản .Ở I ta li a lan rộng sang Châu Au .-Ra -bơ -le là nhà văn , nhà y học .-Đê -các -tơ : tóan và triết học .-Lê -ô -na đơ Vanh -xi là họa sĩ , kỹ sư .-Cô -pec -níc là nhà thiên văn-Sếch- x pia là sọan kịch .* Tư tưởng :+Phê phán giáo hội Thiên chúa giáo và phong kiến,.+Đề cao giá trị con người , đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ .* Biện pháp :+Phát động quần chúng chống phong kiến .+là cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại+Mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa Châu Âu .LịchSử 7-Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

Thiên tài Leonardo Da Vinci

2. Phong trào Cải cách tôn giáo.* Nguyên nhân :-Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân-Giáo Hội là thế lực cản trở sự phát triển của tư sản đang lên .* Nội dung :Cải cách tôn giáo của Lu thơ(Đức):-Phủ nhận vai trò thống trị của Giáo Hội.-Đòi bãi bỏ lễ nghi phiền tóai .-Đòi quay về với giáo lý Ki tô nguyên thủy-Lan nhanh sang Thụy Sĩ, Pháp , Anh .* Tác động :+ Thúc đẩy , châm ngòi cho khởi nghĩa nông dân.+ Ki tô bị phân làm 2 giáo phái : đạo Tin lành và Ki tô giáo cũ .LịchSử 7-Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

M. Lu –thơ​

LịchSử 7-Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

Bức họa "Mona Lisa" nổi tiếng của Leonardo da Vinci​

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nắm quyền hành phải biết nhìn xa, trông rộng, lòng dạ ngay thẳng, điều độ khoan dung, biết thương dân, biết nắm thời cơ để khi cần thì thu hút được dân vào việc lớn.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog