Polaroid

Lịch Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU



Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU

(Thời sơ – trung kì trung đại)



Lịch Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU



Bản đồ Tây Âu thế kỷ I đến V



I Sự hình thành xã hội phong kiến Châu Au.



Người Giéc Manh vào đế quốc La Mã đã:



- Phá bỏ bộ máy nhà nước Rô ma .



- Chia ruộng đất của chủ nô cho quý tộc và tướng lĩnh, họ có quyền lợi , giàu có đó là lãnh chúa phong kiến .



- Nô lệ và nông dân trở thành nông nô , họ lệ thuộc vào lãnh chúa .



- Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành ở Châu Âu.



Xã hội phong kiến Châu Âu :



- Lãnh chúa phong kiến .



- Nông nô .



Lịch Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU

Lược đồ các quốc gia phong kiến Tây Âu




2.Lãnh địa phong kiến



- Lãnh địa phong kiến gồm đất đai của lãnh chúa ,nhà ở của nông nô .



- Đời sống : lãnh chúa có nhiều quyền như vua , sống đầy đủ xa hoa ; nông nô phụ thuộc , khổ cực, đói nghèo.



- Kinh tế : tự sản xuất, tự cấp, tự túc , tự tiêu thụ , chỉ mua muối và sắt, không trao đổi buôn bán.



Lịch Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU



Một lãnh địa phong kiến



Lịch Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU



Lâu đài của lãnh chúa .



3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại :



-Cuối thế kỉ XI, KT thủ công nghiệp phát triển dẫn đến nhu cầu trao đổi và buôn bán hàng hoá, nhiều thành thị trung đại ra đời.



- Tổ chức của thành thị : phố xá cửa hàng , các phường hội và thương hội .



- Sống trong thành thị gồm thợ thủ công , thương nhân .



- Thành thị thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa, xã hội phong kiến Châu Âu phát triển .







Kinh tế của lãnh địa



Kinh tế thành thị trung đại



Kinh tế nông nghiệp.



Tự sản xuất, tự cấp, tự túc , tự tiêu thụ.



Chỉ mua muối và sắt, không trao đổi buôn bán .



Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp .



Phường hội .



Thương hội



Lịch Sử 7 – bài 1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU



Hội chợ ở Đức





Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập .




, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có đủ chỗ cho mọi thứ, nếu mỗi thứ được đặt ở chỗ của mình.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên