80s toys - Atari. I still have

Tham khảo đáp án và đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn Văn – Hòa Bình có đáp án 2016

HocTap321 chia sẻ Tham khảo đáp án và đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn Văn – Hòa Bình có đáp án 2016

Dưới đây là tài liệu tham khảo dành cho các em học sinh lớp 7: Đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn Văn trường THCS Hòa Bình năm 2016. Đề thi bám sát chương trình đã học trong học kì 1 vừa qua, các em tham khảo dưới đây

RƯỜNG THCS HÒA BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC  2016-2017

MÔN : NGỮ VĂN – LỚP 7

( Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 1: (2,0 điểm)

       Kể tên 4 bài thơ thuộc văn học trung đại mà em đã học? Nêu nghệ thuật và nội dung của bài thơ ”Nam quốc sơn hà”?

Câu 2: (1,0 điểm)

     Thế nào là từ đồng nghĩa? Cho ví dụ?  , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm thế nào để có, để giữ, và để tìm lại hạnh phúc thực ra đối với hầu hết người đời ở mọi thời đại là động lực bí mật của tất cả những gì họ làm, và tất cả những gì họ sẵn sàng chịu đựng.
How to gain, how to keep, how to recover happiness is in fact for most men at all times the secret motive of all they do, and of all they are willing to endure.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên