pacman, rainbows, and roller s

Chương III : Phân số – Mở rộng khái niệm về phân số – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Chương III : Phân số – Mở rộng khái niệm về phân số – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2 1. Ta biểu diễn Chương III : Phân số – Mở rộng khái niệm về phân số – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2 của hình tròn bằng cách chia hình tròn bằng 4 phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1.

  Chương III : Phân số – Mở rộng khái niệm về phân số – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

  Theo đó hãy biểu diễn:


  a) Chương III : Phân số – Mở rộng khái niệm về phân số – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2 của hình chữ nhật (h.2) ;


  Chương III : Phân số – Mở rộng khái niệm về phân số – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2


  b) Chương III : Phân số – Mở rộng khái niệm về phân số – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2 của hình vuông (h.3).


  Chương III : Phân số – Mở rộng khái niệm về phân số – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2


   


  Hướng dẫn giải:


  a)Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên