XtGem Forum catalog

Phần hình học – Đường thẳng đi qua hai điểm – HƯớng dẫn giải bài tập 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 SGK Toán 6 trang 109

Phần hình học – Đường thẳng đi qua hai điểm – HƯớng dẫn giải bài tập 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 SGK Toán 6 trang 109


15.

Quan sát  hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:


Phần hình học – Đường thẳng đi qua hai điểm – HƯớng dẫn giải bài tập 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 SGK Toán 6 trang 109


a,  Có nhiều đường “Không thẳng”  đi qua hai điểm A và B.


b, Chỉ có một đường thẳng đi qua 2 điểm A và B.


Giải  a, Đúng                           b, sai


16.


a, Tại sao không nói:” Hai điểm thẳng hàng”?


b, Cho ba điểm A,B,C trên trang giấy và một thước thẳng(không chia khoảng). phải kiểm tra thế nào để biết 3 điểm đó có thẳng hàng hay không?, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!
Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood!
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên