Insane

Chương II: Góc – Tam giác – Hướng dẫn giải bài 43, 44, 45, 46, 47 SGK Toán 6 tập 2 trang 95

Chương II: Góc – Tam giác – Hướng dẫn giải bài 43, 44, 45, 46, 47 SGK Toán 6 tập 2 trang 95


1. Tam giác AB là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC , CA khi A,B,C không thẳng hàng.

2. Cạnh và góc của ta m giác.


– Ba cạnh: AB,BC,CA;


– Ba góc: Chương II: Góc – Tam giác – Hướng dẫn giải bài 43, 44, 45, 46, 47 SGK Toán 6 tập 2 trang 95


Chương II: Góc – Tam giác – Hướng dẫn giải bài 43, 44, 45, 46, 47 SGK Toán 6 tập 2 trang 95


Bài 43. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:


a) Hình tạo thành bởi ……. được gọi là tam giác MNP.


b) Tam giác TUV là hình………….. .


Giải:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc đời là đóa hoa mà tình yêu là mật ngọt.
Life is a flower of which love is the honey.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên