XtGem Forum catalog

Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70

Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70


6. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó đúng không ?Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70

7. Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan xi păng là +3143 mét và độ cao đáy của vinh Cam ranh là -30 mét thì dấu “+” biểu thị độ cao trên mực nước biển, dấu “-” biểu thị độ cao dưới mực nước biển.


8. Điền cho đủ các câu sau :


a.Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70


b. Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70


c. Chương II : Số nguyên – Bài 2: Tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 trang 70


9. Tìm số đối của các số sau :


Số đối của +2 là -2


Số đối của 5 là -5, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đứng về một bên! Luôn luôn đứng về một bên! Đôi khi bạn lựa chọn sai lầm
nhưng người không chịu đứng về bên nào thì luôn luôn sai lầm.
Take sides! Always take sides! You will sometimes be wrong
but the man who refuses to take sides must always be wrong.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên