Pair of Vintage Old School Fru

Chương II: Góc – Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz ? – Hướng dẫn giải bài 18, 19, 20, 21, 22, 23 SGK Toán 6 trang 82 tập 2

Chương II: Góc – Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz ? – Hướng dẫn giải bài 18, 19, 20, 21, 22, 23 SGK Toán 6 trang 82 tập 2


1. Tính chất cộng số đo hai góc

Nếu tia Oy  nằm giữa hai tia Ox va Oz thì

Chương II: Góc – Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz ? – Hướng dẫn giải bài 18, 19, 20, 21, 22, 23 SGK Toán 6 trang 82 tập 2


Chương II: Góc – Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz ? – Hướng dẫn giải bài 18, 19, 20, 21, 22, 23 SGK Toán 6 trang 82 tập 2


Ngược lại, nếu  Chương II: Góc – Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz ? – Hướng dẫn giải bài 18, 19, 20, 21, 22, 23 SGK Toán 6 trang 82 tập 2 thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.


lưu ý:


a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương sau với tính chất trên:


Nếu Chương II: Góc – Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz ? – Hướng dẫn giải bài 18, 19, 20, 21, 22, 23 SGK Toán 6 trang 82 tập 2 thì tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz.


b) Cộng liên tiếp. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot; tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ot thì:


Chương II: Góc – Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz ? – Hướng dẫn giải bài 18, 19, 20, 21, 22, 23 SGK Toán 6 trang 82 tập 2, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn người đời không chạy đủ xa trong lần thử đầu tiên để biết họ có lần thử thứ hai.
Most people never run far enough on their first wind to find out they've got a second.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên