Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126

Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126


60.

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao  cho OA=2 cm, OB = 4cm.


a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?


b) So sánh OA và OB.


c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?


Giải:


a)Điểm A nằm giữa O và B vì A và B đều nằm trên tia Ox và OA

Chương I : Đoạn thẳng – Trung điểm của đoạn thẳng – HƯớng dẫn giải bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 126


b) Điểm A nằm giữa O và B nên: OA+AB=OB., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches