Chương II : Số nguyên – Quy tắc dấu ngoặc – Hướng dẫn giải bài 57, 58, 59, 60 SGK Toán 6 trang 85

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền.
Fear is the foundation of most governments.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane