80s toys - Atari. I still have

Mở đầu : Phân biệt động vật với thực vật – Đặc điểm chung của động vật – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 12
Mở đầu : Phân biệt động vật với thực vật – Đặc điểm chung của động vật – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 12


I – PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT

Mở đầu : Phân biệt động vật với thực vật – Đặc điểm chung của động vật – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 12


II – ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT


– Hãy xem xét các đặc điếm dự kiến sau đây để phân biệt động vật với thực vật

+ Có khả năng di chuyển

+ Tự dưỡng, tổng hợp các chất hữu cơ từ nước và C02

+ Có hệ thần kinh và giác quan

+ Dị dưỡng (khả năng dinh dường nhờ chất hữu cơ có sẵn)

+ Không có khả năng tổn tại nếu thiếu ánh nắng mặt trời


III. SƠ LƯỢC PHÂN CHIA GIỚI ĐỘNG VẬT


Do sự đóng góp của nhiều thế hệ các nhà phân loại học mả giói Động vật ngày nay được sắp xếp vào hơn 20 ngành. Chương trình Sinh học 7 đề cập đến 8 ngành chủ yếu và được sắp xếp như sau :

– Ngành Động vật nguyên sinh

– Ngành Ruột khoang

– Các ngành : Giun dẹp. Giun trốn, Giun đốt

– Ngành Thân mềm

– Ngành Chân khớp

– Ngành Động vật có xương sống gồm các lớp :

+ Cá

+ Lưỡng cư + Bò sát + Chim + Thú (Có vú)


IV. VAI TRÒ CỦA ĐỘNG VẬT


Động vật không chỉ có vai trò quan trọng trong thiên nhiên mà còn cả đối với đời sống con người.


Bài 1. Các đặc điểm chung của động vật ?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy giữ gìn ký ức của mình, hãy bảo vệ chúng, bạn sẽ không bao giờ kể lại được điều mình đã quên đi.
Preserve your memories, keep them well, what you forget you can never retell.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên