Test Yourself D English 12 (Unit 9 - 10)

HocTap321 hướng dẫn các bạn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Test Yourself D English 12 (Unit 9 - 11) trang 116 SGK. Nghiên cứu các thông tin về tê giác sau đây và viết một đoạn văn mô tả loài thú này và đưa ra giãi pháp đề nghị để bảo vệ chủng khỏi bị tuyệt chủng.

TEST YOURSELF D

(Unit 9 - Unit 10)

 

I. Listening: Nghe đoạn văn và điền vào bảng, mỗi chỗ trống không quá 3 từ.

Đáp án.

1. bamboo shoots, leaves                 4. half

2. 12                                                5. cloning (the panda)

3. 600

Tapesript:

High in dense bamboo forests in the misty mountains of southwestern China lives one of the world s rarest mammals: the panda. Pandas feed mainly on bamboo shoots and leaves. Occasionally they eat other plants, fish or small animals. Pandas eat fast and they eat a lot. They spend about 12 hours a day doing it., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có thuốc chữa cho tình yêu, trừ yêu nhiều hơn nữa.
There is no remedy for love but to love more.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog