Duck hunt

Listening Unit 5 Lớp 12 Trang 56

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 5 Higher Education Listening trang 56 SGK.

 UNIT 5: HIGHER EDUCATION

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, em hãy nói về các vấn đề mà em cho là khó khăn khi học ở một trường mới.

* Nghe và lặp lại:

proportion                     international                     agricultural

majority                        available                            rural

tutorial                          appointment                     thoroughly

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lạc quan là sự điên rồ nhất quyết rằng mọi thứ vẫn ổn khi chúng ta đau khổ.
Optimism is the madness of insisting that all is well when we are miserable.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên