Polaroid

Hướng dẫn giải bài tập 4, 5 trang 54 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 4, 5 trang 54 SGK Sinh học lớp 12
Chương  2. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân – Hướng dẫn giải bài tập  4, 5 trang  54 SGK Sinh học lớp 12


******

 


Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)Nêu đặc điểm di truyền cùa gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định?


Hướng dẫn giải


Đặc điểm:


–       Lai thuận và lai nghịch cho kết quả khác nhau, biểu hiện kiểu hình ở đời con theo dòng mẹ.


–       Trong di truyền qua tế bào chất, vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của tế bào sinh dục cái.


–       Các tính trạng di truyền qua tế bào chất không tuân theo các định luật của thuyết di truyền NST vì tế bào chất không được phân đều cho các tế bào con theo quy luật di truyền chặt chẽ như gen nhân., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên