XtGem Forum catalog

Bài 25: Việt nam xây dựng CNXH và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 25: Việt nam xây dựng CNXH và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986 lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 25. VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1986)I. ĐẤT NƯỚC BƯỚC ĐẦU ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1976 - 1986)


1. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới


-       Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.


-       Độc lập và thống nhất là điều kiện tiên quyết để đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiến lên chủ nghĩa xã hội sẽ đảm bảo cho nền độc lập và thống nhất đất nước thêm bền vững.


-       Độc lập và thống nhất đất nước không những gắn với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường phát triển hợp quy luật của cách mạng nước ta.


2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980)


* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (họp từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976) đã tổng kết 21 năm (1954 - 1975):, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng những khoảng khắc bạn thực sự sống là những lúc bạn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu.
You will find as you look back upon your life that the moments when you have truly lived are the moments when you have done things in the spirit of love.
Henry Drummond
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên