Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Ôn tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Ôn tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11


I. MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT

–        Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.


–        Dựa vào hình 22.1, hãy viết câu lời vào các dòng a – e dưới đây.


a  …………………………………..


b) …………………………………..


C …………………………………….


d) ……………………………………


e)———————————–


 , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.
If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane