Insane

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Ôn tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Ôn tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11


I. MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT

–        Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.


–        Dựa vào hình 22.1, hãy viết câu lời vào các dòng a – e dưới đây.


a  …………………………………..


b) …………………………………..


C …………………………………….


d) ……………………………………


e)———————————–


 , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lừa cho hổ ra khỏi núi, khiến kẻ địch ra khỏi nơi ẩn nấp để dễ bề tấn công.
Điệu hổ ly sơn.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên