Old school Swatch Watches

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Hô hấp ở động vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 75, 76
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Hô hấp ở động vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 75, 76Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.

Trả lời:


Có động vật, có 4 hình thức trao đổi khí chủ yếu đó là:


+ Trao đổi khí qua bề mặi cơ thể;


+ Trao đổi khí bằng hệ thống ống khí;


+ Trao đổi khí bằng mang;


+ Trao đổi khí bằng phổi.


Câu 2. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và đa bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào?


Trả lời:, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên