Ring ring

Chương IV – Tiết 4 : Điều chế oxi – Phản ứng phân huỷ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 94
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 94


1. Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

a) Fe3O4  ;     b) KClO3   ;   c) KMnO4   ;    d) CaCO3   ;    e) Không khí     ;   g) H2O.


Hướng dẫn giải


Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm : b) KClO3  ;  c) KMnO4.


Chương IV – Tiết 4 : Điều chế oxi – Phản ứng phân huỷ  – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 94


3. Sự khác nhau giữa phản ứng phân huỷ và phản ứng hoá hợp. Dẫn ra hai ví dụ minh hoạ


Chương IV – Tiết 4 : Điều chế oxi – Phản ứng phân huỷ  – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 94


4. Tính số gam kali clorat cần để điều chế :


a) 48 g khí oxi ;, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự trung thành với chính mình cần thiết cho hạnh phúc của mỗi người. Thiếu trung thành không nằm ở việc tin hay không tin mà nằm ở việc tự cho là mình tin điều mình không tin..
It is necessary to the happiness of man that he be mentally faithful to himself. Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing to believe what he does not believe.
Thomas Paine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên