XtGem Forum catalog

Chương IV – Tiết 4 : Điều chế oxi – Phản ứng phân huỷ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 94
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 94


1. Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

a) Fe3O4  ;     b) KClO3   ;   c) KMnO4   ;    d) CaCO3   ;    e) Không khí     ;   g) H2O.


Hướng dẫn giải


Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm : b) KClO3  ;  c) KMnO4.


Chương IV – Tiết 4 : Điều chế oxi – Phản ứng phân huỷ  – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 94


3. Sự khác nhau giữa phản ứng phân huỷ và phản ứng hoá hợp. Dẫn ra hai ví dụ minh hoạ


Chương IV – Tiết 4 : Điều chế oxi – Phản ứng phân huỷ  – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 94


4. Tính số gam kali clorat cần để điều chế :


a) 48 g khí oxi ;, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà có ít còn hơn không có gì cả.
It is better to have a little than nothing.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên