CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 101-102 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 101-102 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

1. Thuyết cấu tạo hoá học của Bút-lê-rốp gồm ba luận điểm chính.


2. – Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng.


– Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân.


+ Đồng phân cấu tạo là những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hoá học khác nhau. Đồng phân cấu tạo bao gồm: đồng phân nhóm chức; đồng phân mạch cacbon; đồng phân vị trí nhóm chức.


+ Đồng phân lập thể là những đồng phân có cấu tạo hoá học như nhau (cùng công thức cấu tạo) nhưng khác nhau về sự phân bố trong không gian của các nguyên tử trong phân tử (tức khác nhau về cấu trúc không gian của phân tử).


3. Liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị.


a) Liên kết δ tạo thành do xen phủ trục nối 2 hạt nhân nguyên tử.


b) Liên kết π tạo thành do xen phủ bên trục nối 2 hạt nhân nguyên tử., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trật tự là nhu cầu và hạnh phúc của một vĩ nhân.
Order is a great person's need and their true well being.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches